Sendika Tüzüğü

K.T. AMME MEMURLARI SENDİKASI TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

Madde: 1- Sendikanın Adı

Sendikanın adı ” Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ” dır. Tüzükte Sendika olarak da  anılır. Kısaltılmış adı KTAMS’dır.

 

Madde: 2- Sendikanın Merkezi

a) Sendikanın merkezi Lefkoşa’dadır. Adresi: Bedreddin Demirel Caddesi No: 96-98 Lefkoşa’dır.

b) Merkezin bulunduğu ilçe sınırları içinde KTAMS Yönetim Kurulu adresi değiştirmeye yetkili olup, bu konu tüzük değişikliğini gerektirmez.

 

Madde: 3- KTAMS’ın temel ilkeleri

K.T.Amme Memurları Sendikası ülkemizin ve tüm emekçilerin, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel düzeydeki kurtuluşunun ve yücelmesinin hızlı ve gerçek anlamda kalkınmasının ancak Toplumcu bir düzende olası olabileceğini savunur ve ülkemizin hızlı bir kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür. KTAMS emekçilerin ekonomik ve demokratik hakları doğrultusunda verilen savaşımın, politik savaşımla uyumlu olması gerektiğine inanır. Bu uyumluluğu, kazanımların korunup geliştirilmesi ve perçinlenmesi için objektif bir zorunluluk olarak görür. Belirlenen çerçeve içinde K.T. Amme Memurları Sendikası şu temel ilkeleri kabul eder:

a) Emekçilerin sorunları toplumcu bir düzende çözümlenir. Bunun ekonomik alanda birinci adımı, emekten yana, emekçilerin yönetim ve denetimine doğrudan doğruya katıldığı planlı bir devletçilik sistemidir.

b) Emekçi sınıfların devrimci bir niteliğe erişmesi ve bilinçlenmesi ancak yurt ve dünya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel yoldan değerlendirilmesine bağlıdır. Bilim, emekçi sınıfların en önemli savaşım aracıdır.

c) Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız mesleki ve ekonomik savaşım ile mümkün değildir. Bunun yanısıra Anayasadaki demokratik haklarını kullanarak ve geliştirerek, siyasi savaşım yapmaları gereklidir. Bu savaşım, emekçi sınıflarını varlığının tam bilincine kavuşturarak insanın insanı sömürmesi esasına karşıt bir amaç güder.

 

Madde: 4- Sendikanın Amacı ve Görevleri

Belirlenen temel ilkeler doğrultusunda sendikanın amacı:

a) Çalışanların ve emeklilerin toplumsal savaşımda kazanılmış hak ve yararlarını koruyup geliştirmek, üyeleri arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve sınıf bilincine ulaşmaları için çalışmak,

b) Anayasa’nın sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer alan ilkelerini dinamik bir özle ele alıp hayata geçirmek,

c) Türkiye ve dünyadaki emekçi örgütlerle ilişki kurmak ve dayanışmayı geliştirmek,

ç) Tüm çalışanların ve emeklilerin ekonomik-demokratik haklara kavuşması yönünde çaba harcamak; ekonomik, politik ve toplumsal yaşamın devrimci dönüşümü uğruna verilen savaşım doğrultusunda, üyeler arasında aile, din, dil, ırk, siyasal düşünce, etnik köken, mezhep, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve felsefi düşünce ayırımı gözetmeksizin mücadele etmek,

d) Toplumun, çalışanların ve emeklilerin çıkarları doğrultusunda toplumsal içerikli yasaların çıkarılması yönünde uğraş vermek,  çalışanların ve emeklilerin çıkarları ile ilgili konularda sendikanın görüşlerini işverene ve/veya devlet temsilcilerine ve kamuoyuna kabul ettirmek,

e) Üyelerin yeteneklerini ehliyetlerini ( Yeterliliklerini ) geliştirmek ve çalışma koşullarını düzeltmek ve iyileştirmek,

f) Toplu sözleşme ve grev düzeninin, Anayasa’da yer aldığı biçimde uygulanmasını, geliştirilmesini ve bunların başarı ile yürütülmesi için gerekli sendikalar arası dayanışma ve işbirliğini sağlamak,

g) Çalışma hayatını ve sosyal güvenliği düzenleyen yasaların tüm emekçilerle birlikte sendika üyeleri yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni yasalarla bunları daha da iyileştirmek için uğraş vermek,

h) Üyelerin mesleki bilgilerini artıracak ve genel kültürlerini geliştirecek kurslar seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, ziyaretler, piyangolar düzenlemek ve her türlü eğitici eylemlerde bulunmak, sosyal tesisler, kitaplık basımevi ve benzeri eğitim ve kültür tesisleri kurmak, her türlü yayın yapmak ve yayın organlarından yararlanmak, üyelerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için olanaklar sağlamak,

ı) Üyeleri için her çeşit kooperatifler kurmak, sosyal konut ve/veya tatil siteleri kurmak, bu gibi girişimlere yardım etmek ve görevlerini yerine getirebilmek için her türlü mülk edinmek, işletmek ve devretmek, işletme kurmak,

i) Üye kaydetmek, üyelerin çıkarını korumak, geliştirmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için iş uyuşmazlığı çıkarmak, toplu-iş sözleşmesi ve genel sözleşme akdetmek, KTAMS’ı ülkenin en güçlü ve etkili kitle örgütü haline getirmek.

j) Üyeleri temsilen hükümet veya işveren.işveren temsilcileri ile diğer şahıs ve kuruluşlar ile müzakerelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, sözleşme imzalamak, mahkemeler nezdinde dava açmak, sulh olmak, ibra etmek ve davadan vazgeçmek,

k) Grev kararı vermek, grevi idare etmek,

l) Evlenme, doğum, hastalık sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal ve kültürel harcamalar için yardımlaşma fonları kurmak.

 

BÖLÜM II

ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde: 5- Kıbrıs sivil kamu hizmetlerinde ve/veya ülke sınırlarında görev yapan tüm  çalışanlar ve bu hizmetten emekliye ayrılanlar sendikaya üye olabilirler.

 

Madde: 6- Üye olacaklarda aranan nitelikler ve üye kayıt işlemi:

a) Beşinci madde kapsamına giren ve Sendikalar Yasasında belirtilen yaştan küçük olmayanlar, Yürütme Kuruluna yazılı başvuruyla üye kaydolma hakkına sahiptirler. Üye kaydı için başvuran kişiler, sendikanın tüzüğünde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul etmekle yükümlüdürler.

b) Üye olmak için başvuruda bulunan bir kimse aidatını ödemedikçe üyelik hakkını (sıfatını) kazanamaz.

c) Üyelik için başvuruda bulunan bir kimse daha önce üyelikten istifa eden veya çıkarılan birisi ise istifa ettiği yılın 31 Aralık tarihine kadar  olan üye aidatlarını ödemesi koşuluyla yürütme kurulunun kararı ile yeniden üye kaydedilebilir.

d) Aidatların işverence kesilip Sendikaya yatırılmasını sağlamak için her üyenin Yürütme Kurulunca hazırlanacak bir onay belgesini imzalaması gerekir.

e) Geçici işsizlik, hastalık, emekliye ayrılma veya sendika çalışmalarından dolayı tutuklu veya hapis olanların üyeliği devam eder. Bu istisnalar dışında tüzükte başkaca hüküm yoksa üyelik devam etmez.

 

Madde: 7- Üyelikten Ayrılma

a) Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak bu tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.

b) Sendikadan ayrılmayı üye ferden ve yazılı olarak yapmak zorundadır. Ancak üye her halukarda yıl sonuna kadarki aidat verme mükellefiyetini yerine getirme mecburiyetindedir.

c) İstifalar yürütme kuruluna yollanır. İstifaların işverene ve üyeye bildirilmesi işlemi yürütme kurulunca yapılır.

d) İstifa eden üye, başvurusundaki imzasının kendisine ait olduğunu onaylatmak zorundadır.

e) Usulüne uygun istifa eden üyenin istifası, imzasının Yürütme Kurulunca ya da Yürütme Kurulu’nun yetkili kıldığı Yürütme Kurulu üyesince onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir.

f) İstifa, üyeyi sendikaya karşı borçlarından aklamaz.

 

Madde: 8- Üyelikten Çıkarılma

Sendika üyeleri aşağıdaki hallerde Sendika Yürütme Kurulunun kararı üzerine Sendika  Onur Kuruluna sevkedilir. Çıkarma işlemi Sendika Onur Kurulunca karara bağlanır.

Üye, Sendika Onur Kurulunca verilen üyelikten çıkarma kararının kendisine yazılı olarak bildirilmesi ile, karar tarihinden itibaren üyelik hakkını kaybeder,

Bu karara ve Onur Kurulunun diğer kararlarına karşı üye Sendika Genel Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Bu toplantının kararı kesindir. Genel Kurula itiraz eden üyenin başvuru dilekçesi Genel Kurul çoğunluğu tarafından desteklenmedikçe  Genel Kurul gündemine alınmayacaktır.

a) Sendika tüzüğüne, sendika iç mevzuatına, yetkili kurulların kararlarına ve sendika politikasına aykırı hareket edenler veya bunların uygulanmasından kaçınanlar,

b) Mali Sekreterin yazılı uyarısına rağmen üye aidatını üç ay ödemeyenler,

c) Sendika içinde ve dışında sendikanın birlik ve beraberliğini bozmaya, yıkmaya yönelik hareket edenler ve sendika aleyhinde beyan ve yayında bulunanlar ile sendikanın çıkarlarına veya malına karşı olumsuzca hareket edenler,

d) Bu tüzükte belirtilen üyelik niteliklerinden birini kaybedenler.

 

Madde: 9- Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

Her üye aidatını ödemeye sendikanın tüzüğüne, Genel Kurul ve diğer yetkili organların kararlarına uymaya sendikanın gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmaya zorunludur.

 

Madde: 10- Çıkarlar

a) Sendika aşağıda belirtilen ve bu tüzük ile Sendikalar Yasasına uygun çıkarları üyelerine sağlar.

b) Esirgeme Çıkarları: Hastalık, kaza, yaşlılık, zaruret ve işsizlik hallerinde üyelere veya üyenin ölümü halinde ailesine sendikanın olanakları ve kararları çerçevesinde maddi ve manevi yardım yapmak, Mesleki çıkarlar: İş koşulları hakkında hukuki öneri veya yardım sağlamak bunların işlerlik kazanmasını gerçekleştirmek üyelerin hukuki ve yasal hakları konusunda üyeleri aydınlatmak, devlet temsilcileri ve işverenle çıkacak uyuşmazlıklarda üyelerin hukuki danışmanlığını yapmak ve uyuşmazlığı çözmek, gerekli maddi  yardımı sağlamak, üyenin aldığı maaş ve ücretle yaptığı iş arasındaki tutarsızlık ve farkın düzeltilmesi için savaşım vermek ve üyenin hakkını savunmak,  devlet temsilcileri ve işverenle herhangi bir mahkemelik davada üyenin yazılı başvurusu  üzerine Sendika tarafından saptanacak bir avukatla üyenin savunulmasını sağlamak.

 

 

BÖLÜM III

ÖRGÜT YAPISI

Madde: 11- A) K.T. Amme Memurları Sendikası’nın karar organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Yürütme Kurulu

d) Onur Kurulu

B) K.T. Amme Memurları Sendikası’nın Yardımcı ve Danışma Organları şunlardır:

a) İşyeri Temsilciler Kurulu

b) Bölge Temsilciler Kurulu

 

Madde: 12- Genel Kurulun toplanması

a) Genel Kurul K.T. Amme Memurları Sendikası’nın en üst organıdır. Genel Kurul delegelerden oluşur.

b) Delegelerin seçimi:

 1. Muhtelif yer ve yerleşim merkezlerindeki hizmet birimleri için her beş sendika üyesi ve küsuratına karşılık bir delege seçilir.
 2. Şehir merkezlerinde, üye sayısı beşten az olan işyerleri; önem, bağlı oldukları kurum ve diğer üye sayısı beşten az olan işyerleri ile uzaklık ve ilişkileri bakımından ayrı delege çıkarabilecekleri gibi bağlı oldukları kurum veya diğer üye sayısı beş’ten az olan işyerleri ile birleştirilerek müştereken delege çıkarmaları istenebilir. Köylerde üye sayısı beş’ten az olan işyerleri yine aynı köyden üye sayısı beşten az olan işyerleri ile birleştirilerek müştereken delege çıkarırlar.Üye sayısı yetersiz olan işyerleri aynı yerleşim yerinde birleşecek başka işyeri bulunmaması halinde bir başka yerleşim yerindeki  işyeri ile birleştirilip müştereken delege çıkarırlar.
 1. Delegelerin görev süresi üç yıldır. Olağan Genel Kurul’a en geç üç ay kala, delege seçimine gidilir ve seçim iki ay içerisinde tamamlanır. Delegeler,yeni delege seçimine kadar görev başında kalır.
 2. Süre dolması dışında delegelik; istifa, ölüm, çalıştığı görevinden istifa ve delegelik süresi içinde en az bir yıl görev başında olmama hallerinde sona erer. Bunlardan ayrı olarak Onur Kurulu kararı ile göreve son verme mümkündür. Delegenin emeklilik ve nakil durumunda delegelik sıfatı devam eder.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bir işyerinde delege sayısının  üçte bir kadarı boşaldığı takdirde, bu boşalmanın doldurulmasına gidilir. Ancak olağan delege seçim zamanına üç ay kaladan sonra boş yerler doldurulamaz. Bir işyerindeki üyelerin 1/3 yazılı istemi halinde o işyerindeki herhangi bir delegenin veya delegelerin seçimi en geç bir ay içinde yenilenir. Sendikanın tüm işyerlerine ait delegelerinin yeniden seçimi için sendika üyelerinin 1/5 yazılı istemi gerekir. Böyle bir istem halinde seçim yenilemesi en geç iki ay içinde yapılır.

 1. Hangi işyerinden ne kadar delege seçileceği hesaplama sonucu tesbit edilir ve o işyerindeki tüm üyelere (çağrı, bildiri vb.) duyurulur. Bu duyuruda delegelik için aday olmak isteyenlerden onbeş gün içinde sendikaya yazılı başvurmaları istenir.
 2. Bir işyeri için adaylar delege sayısına eşit ise seçim olmaksızın adayların delegeliği kesinleşir.

Adayların sayısı gerekli delege sayısından fazla ise, en az on gün önceden üyelere duyuru ( çağrı, bildiri v.b. ) yapılarak seçime gidilir. En fazla oy alanlar delege seçilir. Seçim gizli oy, açık sayıma göre yapılır. Seçim için toplantı yer ve zamanını, her işyeri için Yürütme Kurulu tesbit eder, Toplantıda nisap olmadığı durumlarda yarım saat beklenir ve her halukarda toplantı açılır.

Adayların sayısı aranan delege sayısından az ise, adayların delegeliği  kesinleşir ve eksik delegelikler için Yürütme Kurulu o işyeri içinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen, görevi kabul etmezse yeri boş kalır.Yönetim ve Onur Kurulları üyeleri doğal delege sayılırlar.

Sendika Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere aşağıdaki şekil ve usullerde toplanır.

1.Olağan Genel Kurul:

a) Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir, Sendika Yürütme Kurulunun  çağrısı ile ve Mayıs-Haziran aylarından biri içinde toplanır. Toplantı yer, gün, saat ve gündemi Sendika Yönetim Kurulunca saptanır.

b) Sendika Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati en az 8 gün önceden Sendikanın ilan tahtasına asılacak olan bir bildirim ile Yürütme Kurulu tarafından delegelere duyurulur. Ayrıca günlük gazetelerden birinde de toplantı duyurusu yapılır.

c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu kendi çalışmaları hakkındaki bir raporu, sendikanın genel durumu hakkındaki yıllık raporunu, kontrol edilmiş hesapları ve bilançoyu delegelere sunar.

 

2. Ara Genel Kurul:

Sendika Yönetim Kurulu ile üyeler ve delegeler arasındaki ilişkileri sürekli kılmak, yıllık gelişmeleri ve genel durumu irdelemek amacıyla, Yürütme Kurulu isteği halinde Ara Genel Kurul çağrısı yapabilir. Ara Genel Kurulda sendika organları ile ilgili seçim yapılamaz. Divan Başkanlığını Yürütme Kurulu Başkanı yapar.

3. Olağanüstü Genel Kurul:

a) Yürütme ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde alacağı 2/3’ünün çoğunluk kararıyle,

b) Sendika delege veya üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi üzerine ve Yürütme Kurulunun çağrısıyle toplanır. Ancak, olağanüstü Sendika Genel Kurul toplantısını yazılı olarak isteyen sendika üyelerinin görüşülecek konuları gerekçeleri ile birlikte açık olarak yazılı başvurularında belirtmeleri ve dilekçenin imza edilmiş olduğu tarihe kadar dilekçe sahiplerinin sendikaya olan mali borçlarını kapatmış olmaları koşuldur.

c) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde gerçekleştirilir.

d) Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısındaki usul ve şartlarla toplanır.

e) Olağanüstü Genel Kurullarda gündem yalnızca olağanüstü toplantı çağrısı yapanlarca saptanır. Olağanüstü Genel Kurullarda gündem değişikliği yapılamaz.

f) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder.

 

Madde: 13- Genel Kurulun Çalışma Yöntemi

a) Genel Kurul Yürütme Kurulu Başkanınca açılır. Başkan yoksa açılışı Genel Sekreter yapar. Bundan sonra Genel Kurulca, hazır bulunan delegelerden bir başkan ve iki de raportör seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur.

b) Genel Kurul yeter sayısı (nisabı) sendika delegelerinin yarısından fazlasının Genel Kurulda hazır bulunmasıyla oluşur. Yeter sayı sağlanmadıkça genel kurul toplantısında hiçbir karar alınamaz.

c) Saptanan saatten itibaren yarım saat süresince yeter sayı sağlanmazsa, Genel Kurul toplantısı bir hafta sonra aynı gün, ayni saat ve aynı yerde toplanmak üzere ertelenir. İkinci toplantıda hazır bulunan delegeler kaç kişi olursa olsun yeter sayı sağlanmış olur ve Genel Kurul çalışmalarına başlar.

d) Genel Kurul toplantısında hazır olan delegelerle yeter sayının sağlanıp sağlanmadığının saptanması amacıyla yapılması gereken yoklama, delegelerin toplantı salonuna girerken ibraz edecekleri delegelik kimlik kartları ile veya delege defterlerinden yapılır.

e) İşsizlik nedeniyle sendika aidatını ödemekten muaf tutulanlar dışında, Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihten iki gün önce sendikaya olan borçlarını kapatmamış olan bir delegenin oy verme, seçme ve seçilme hakkı yoktur.

f) Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşür. Karara bağlar. Gündemde değişiklik hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı önerisi ve çoğunluğunun onayı ile yapılır.

g) Genel Kurulda konuşmak isteyen ve delege olmayan bir sendika üyesi, konuşmak istediği konu hakkında gerekçeli olarak Genel Kurul başkanlığına yazılı müracaat eder ve Genel Kurulun onayından sonra konuşabilir.

h) Genel Kurul görüşmeleri ve özellikle kararları Divan Başkanı ve raportörlerin gözetiminde özet halinde, önemli konuların aynen saptanması ile raportörler tarafından genel kurul tutanağına geçirilir.

i) Genel Kurul, gündemindeki işler hakkında karara varılmak için istenirse delegeler arasından açık oyla ihtisas komisyonları seçebilir. Komisyon kendi arasından bir başkan ( Sözcü ) ve raportör seçerek çalışır. Komisyonlar vardıkları sonuçları genel kurul başkanlığına raporla bildirir.

j) Genel Kurul kararlarını, aksine hüküm bulunmadığı hallerde mevcudun çoğunluğu ile verir. Oylama, aksine hüküm bulunmadığı hallerde Genel Kurulun varacağı karara göre açık veya gizli olarak yapılabilir.

k) Genel Kurulda yapılacak seçim ve alınacak kararlar, Genel Kurul Tutanağına yazılır ve Genel Kurul Başkanı ve raportörler tarafından birlikte imzalanır. Bu belgeler usulüne uygun olarak dosyalanır ve yetkili organlara verilir.

 

Madde: 14- Genel Kurulun Yetki ve Görevleri:

a) Kayıtlı delege tam sayısının 1/4’nden aşağı olmamak şartı ile Genel Kurula katılan delegelerin en az yarıdan bir fazlasının oyu ile tüzükte  değişiklik yapmak, ya da yeni bir tüzük kabul etmek,

b) Genel Kurula katılanların salt çoğunluğunun oyu ile yurt içinde veya yurt dışında üst örgüt (Federasyon veya Konfederasyon) kurma, üst örgütlere katılma veya ayrılma kararı almak,

c) Sendika Onur Kurulu kararlarına yapılacak itirazları ve başvuruları karara bağlamak,

d) Sendika organlarının sunacakları raporları görüşüp karara bağlamak, yöneticileri aklamak veya sorumlular hakkında dava açılmasına karar vermek,

e) Bu tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleşmesi yolunda tüzük, yönetmelik ve yasalara dayanarak yöneticilere ve sendika organlarına direktif  veya görevler vermek,

f) Sendika Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri seçimlerini gizli oyla yapmak,

g) Sendika üyelik aidatları ile üyeliğin gerektirdiği diğer mali ödemeleri saptamak,

h) Diğer konularda gereken kararları almak

 

Madde: 15- Yönetim Kurulu’na Adaylık ve Seçilme Usulü:

a) Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen sendika üyeleri en geç Genel Kurul toplantı gününden iki gün önce saat 17.00’ye kadar Genel Sekretere müracaat etmelidirler. Bu süreden sonra Genel Kurul tarihinde erteleme olsa bile aday olunamaz.

b) Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla delegeler tarafından seçilir. Tüm adayların isimleri tek liste üzerinde gösterilir ve delegeler en az 16, en çok 30 kişiye oy verebilirler. Oy verme isimlerin önüne (x) işareti konularak yapılır.

c) Genel Kurul Başkanının imzası ile sendika mühürünü taşımayan oy pusulaları ile 16 kişiden az veya 30 kişiden fazla işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılır.

d) Yönetim Kurulu seçiminde oyların eşitliği halinde kura yöntemine başvurulur.

 

Madde: 16- Sendika Yönetim Kurulu:

 • Kuruluşu:

a) Yönetim Kurulu 15. madde gereğince Genel Kurul’da gizli oyla seçilen 30 kişiden oluşur.

b) Sendika üyesinin Yönetim Kurulu’na aday olabilmesi için halen başka bir sendikanın Yönetim ve/veya Yürütme Kurulunda yer almıyor olması, 21 yaşını doldurmuş olması ve en az 1 yıl kesintisiz üye olması şartı aranır.

Yönetim Kuruluna seçilen bir üye görevde olduğu süre içerisinde başka bir sendikanın Yönetim ve/veya Yürütme Kurulunda görev alamaz.

 

 • Yetki ve ödevleri:

a) Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısından sonra engeç bir hafta içinde toplanıp Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerini seçer.

b) Sendika politikasına yön verir, yapılan çalışmaları denetler, tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yeni kararlar alır, Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

c) Yürütme Kurulunun hazırlayacağı çalışma raporunu tartışıp onaylar.

d) Toplu sözleşme kabul ve imzasına, grevin başlatılmasına ve kaldırılmasına ve toplu sözleşmenin feshine karar verir.

e) Zorlayıcı sebepler dolayısıyle Genel Kurul’un toplanamadığı ya da toplanmasında sakınca görülen hallerde Genel Kurulun ertelenmesine karar verir. Ancak bu erteleme kararı 2/3 çoğunlukla alınır ve erteleme süresi altı ayı aşamaz.

f) Bütçeyi onaylar, her dört ayda bir yürütme kurulunun hazırlayacağı gelir-gider hesaplarını görüşüp karara bağlar.

g) Ülkemizdeki sendikal bilinci geliştirmek amacıyla her türlü eğitim faaliyetini ve diğer örgütlerle olan temas ve ilişkileri yürütme kurulu ile birlikte planlar.

h) Sendika çalışanlarının istihdamı ve kadroları ile ilgili konuları Yürütme Kurulu’nun önerilerini de dikkate alarak görüşüp karara bağlar.

 

 • Toplanma ve Çalışma Yöntemi:

a) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan toplanır.

b) Yönetim Kurulu Başkan’ın istemi veya Yürütme veya Yönetim Kurulunun kararı veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az 1/5’inin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak toplanır.

c) Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan veya Genel Sekreter başkanlık eder. Başkan veya Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde toplantı başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden biri yapar

d) Yönetim Kurulu toplantıları salt çoğunlukla yapılır ve katılanların 3/5 çoğunluğuyla karar alınır.

e) İstifa eden veya izin almaksızın veya makul bir neden göstermeksizin biri olağan toplantı olmak üzere üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yeri boşalır ve Yönetim Kurulu tarafından atama yapılmak suretiyle doldurulur. Ancak Yönetim Kurulu tarafından atama yapılmak suretiyle altı kişiden fazla Yönetim Kurulu üyesinin yeri Boşalan yerlerin atama suretiyle doldurulmasında Yürütme Kurulu üyelerinin seçiminde başvurulan yöntem uygulanır.

f) Seçimle gelmiş 16 veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesi istifa ederse veya herhangi bir nedenden dolayı gerek ayni zamanda gerekse ayrı  ayrı mevkileri boşalırsa Yönetim Kurul toptan istifa eder ve üç ay içinde Genel Kurula gidilir.

 

Madde: 17- Sendika Yürütme Kurulu:

 • Kuruluşu:

a) Sendika Yürütme Kurulu Başkan, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri, Dış İlişkiler Sekreteri, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri, Toplu Sözleşmeler Sekreteri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri,

b) Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla ve 2/3 çoğunlukla seçilir. İlk iki turda 2/3 çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci turda en fazla oy alan iki aday üçüncü tura kalır üçüncü turda en fazla oy alan Başkanlığa seçilir.

c) Diğer Yürütme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkanın seçimi için uygulanan yönteme uygun olarak seçilir. Ancak bu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi için ilk iki turda aranan çoğunluk sayısı 3/5’tir.

 

 • Yetki ve Ödevleri:

a) Sendika adına ve hesabına hareket ederek sendika işlerini ve çalışmalarını denetler ve yürütür. Sendikanın amaçlarını ve ilkelerini gerçekleştirmek için savaşım verir ve gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunur. Çalışma hayatını ilgilendiren her çeşit konuyu izler. KTAMS adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlara karar verir ve yayınlar. Ana tüzüğe uygun yönetmelikler hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

b) Sendika Yürütme Kurulu, sendika politikalarına uygun çalışmaları yürütür.

c) Gereği halinde tüzük hükümlerine göre ilgili kurulların toplanmasına karar verir.

d) Yasalar, Tüzük, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulca verilen her türlü yetkiyi kullanır.

e) Sendikanın eğitim ve örgütlenme planlarını, toplu sözleşme, grev ve yayın prensiplerini, Sendika çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasını, sendika yayınlarının yapılmasını, içeriğini ve şeklini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak saptar.

f) Sendika işlevinin gerektiği gibi yürütülebilmesi için kurulan ihtisas daireleri ve büroların çalışmalarını düzenler, yönetir ve kontrol eder.

g) Üye giriş ve çıkışlarını takip eder, toplu sözleşme tip taslaklarını hazırlar, uyuşmazlık çıkarılmasına karar verir.

h) Genellikle sendika yönetimine bakar, hesaplarını tutar ve zaman zaman Mali Sekreterin ve diğer sendika memurlarının elindeki paraları  denetler.

i) Eğlence, kamp, temsil, ziyaret, konferans, seminer, kurs, sergi ve gezi ile piyangolar tertip eder. Kooperatifler, üyeler arası dayanışma, eğitim ve kültür kuruluşları, sportif, turistik hareketlerin desteklenmesi ve diğer benzeri faaliyetlerde bulunulmasına karar verir, gelir artırıcı önlemler alır, Sendika para ve mal varlığının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar, demirbaş alım ve satımına, sendika adına araştırma ve istatistik yapılmasına karar verir.

j) Sendika para ve mallarını bu tüzük ve Sendikalar Yasası gereğince yönetir ve sendikanın gereksinme ve amaçlarının yerine getirilmesi için gereken harcamalar yapar. Ancak Genel Kurulun yetkisini almadan yıllık gelirinin on katından fazla bir miktarı borçlanamaz.

k) Bu tüzükte belirtilen diğer görevleri yapar.

 

 • Toplanma ve Çalışma Yöntemi:

a) Yürütme Kurulu haftada en az bir defa olağan toplanır. Önemli ve ivedi konularda Başkan veya Genel Sekreterin çağrısı veya üyelerden en az ikisinin talebi üzerine olağanüstü toplanır.

b) Yürütme Kurulu toplantılarına Başkan, bulunmadığı hallerde Genel Sekreter başkanlık eder ve toplantı salt çoğunlukla yapılır.

c) Yürütme Kurulu kararları Genel Sekreter tarafından karar defterine geçirilir ve toplantıda hazır bulunan tüm üyeler tarafından imza edilir. Karşı oy veren üyelerin isimleri ve karşı oluşlarının nedenleri de bu deftere geçirilir.

d) Kararlar çoğunluk yöntemine ve yeter sayı usulüne göre alınır. Yeter sayı için en az beş üyenin hazır bulunması gereklidir. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı karar geçerli olur.

e) İstifa eden veya izin almaksızın yada makul bir neden göstermeksizin biri olağan toplantı olmak üzere üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan herhangi bir Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer ve yeri Yönetim Kurulunca doldurulur.

f) Seçimle gelmiş beş veya daha fazla Yürütme Kurulu üyesi istifa ederse, Yürütme Kurulu toptan istifa etmiş sayılır.

g) Bu tüzüğün diğer maddelerine bağlı olarak Sendika, Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreterin birlikte imzaları ile temsil edilip bağlanacak; aidatlara ait konularda ise yalnız Mali Sekreterin imzası ile temsil edilecek ve bağlanacaktır.

h) Sendika ve Yürütme Kurulu adına yazışma, bildiriler, açıklamalar ve benzeri yazılar Başkan veya Genel Sekreterce imzalanabilir.

 

Madde: 18- Sendika Başkanının Görev ve Yetkileri:

Sendikayı, ana tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, Başkan temsil eder. Başkanın geçici nedenlerle görevi başında bulunmadığı hallerde görev ve yetkileri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

a) Başkan, yurt içinde ve yurt dışında özel veya tüzel kişilerle resmi merciler ve diğer kuruluşlar nezdinde sendikayı temsil eder.

b) Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak üzere basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.

c) Gerekli görülen hallerde yapılan ve yapılacak işler hakkında bütün üyelere duyurmak üzere demeçler yayınlar.

d) Çıkacak yayın organlarının sendika adına sahibidir ve onların çıkarılmasını sağlar.

e) Yapılacak harcamaları kontrol eder.

f) Sendika Yönetim ve Yürütme Kurulu ile toplantısına katıldığı her türlü Danışma Kurulları, Komisyonlar vb. kurulların başkanlığını yapar ve bu toplantıları açar. Dilerse bu yetkisini Sendika Yürütme Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

g) Örgüt çalışmalarını kontrol eder, koordinasyon; sendika içinde ahenk ve düzeni sağlar; Sendika üyelerinin haklarını kollar ve sendikanın manevi şahsiyetinin zedelenmesine fırsat vermez.

h) Sendika yöneticilerine gerekli direktifleri verir ve sendika yazışmalarını gereğinde Genel Sekreter ile birlikte imzalar.

i) Sendikanın ve çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemi almakla mükelleftir. Sendika Yönetim ve Yürütme Kurulu kararlarının yürütümünü sağlar.

 

Madde: 19- Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

a) Sendikadaki sekreterlikle ilgili işleri yürütür ve her türlü yazışmaları defter ve dosyaların düzenlenmesini sağlar. Üye sicilleri ile sendikanın bütün diğer evrakını muhafaza altında bulundurur.

b) Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararları Başkan ile birlikte imza eder. Yürütme Kurulu direktiflerini yürütür.

c) Başkanla danışmalarda bulunarak bütün toplantıları düzenler, gündemi saptar ve çağırır.

d) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantı tutanaklarını yazar.

e) Başkanın yetkili kılması halinde Sendika adına demeç verir.

f) Yönetmelik ve talimatların hazırlanmasına nezaret eder, uygulanmalarını sağlar.

g) Sendika Genel Kuruluna, Yönetim ve Yürütme Kuruluna sunulacak raporların hazırlanmasını sağlar.

h) Sendikalar Yasasına göre Çalışma Bakanlığına, Sendikalar Mukayyitliğine ve diğer yetkili yerlere bildirilmesi gereken her türlü bilgilerin bildirilmesi ile Sendika organlarına seçilenlerin gerekli bildiriminin yapılmasını sağlar.

i) Sendikalar Mukayyitliğine aşağıda belirtilenleri gönderir:

a) On dört Gün içinde;

i) Her yeni tüzük ve tüzükte yapılan her değişikliğin bir sureti.

ii)Sendika merkezinin adresi veya bu adreste yapılacak değişikliğin bildirimi,

iii) Yürütme Kurulunda yapılacak tüm değişiklikleri gönderir.

b) Her yılın Şubat ayının 15’inden önce Sendikalar Mukayyidine Sendikanın gelirlerini, fonlarını, mal varlığını ve giderlerini gösteren ve gereğine uygun olarak teftişi yapılmış bir genel kurul raporu gönderir. Bu rapor sendikanın en son 31 Aralık’taki pasif ve aktifi ile raporun hazırlandığı bir önceki sene içindeki gelir ve giderlerini ve sendikanın çeşitli amaçlar için yapmış olduğu ayrı ayrı harcamaları tam olarak gösterecek ve Mukayyidin zaman zaman saptayacağı şekilde hazırlanacaktır. Sendikanın her üyesi veya sendikaya bağışta bulunan bir şahıs Sendikanın Genel Sekreter veya Mali Sekreterine yapacağı bir başvuru ile ücretsiz olarak bu genel raporun bir suretini alma hakkına sahiptir.

 

Madde: 20 – Mali Sekreter Görev ve Yetkileri:

Mali Sekreter Sendikalar Yasası ve bu yasaya dayanılarak yapılan yönetmeliklerin belirttiği ve tanımladığı şekilde hesap defterlerini tutar, elinde veya kontrolünde bulunan Sendika parasından sorumlu olur. Sendika Genel Kurulu veya Yürütme Kurulu tarafından onaylanan bütün ödemeleri yapar. Sendikalar Mukayyidi tarafından istenildiği zaman bir mali beyanname verir. İstifa ettiğinde veya Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu veya Genel Kurulun istemi halinde de bir mali beyanname verir.Yürütme Kurulu tarafından yapılan bütün ödeme ve gelirleri, elinde bulunan para bakiyesi ve Sendikanın diğer herhangi bir malı hakkında tam ve doğru hesap verir ve elinde bulunan azami yürürlükte olan asgari ücretin ½ sinden fazla herhangi bir meblağı Yürütme Kurulu’nun saptadığı bir bankaya yatırır. Para çekme yalnız Sendikanın Başkanı veya Genel Sekreteri ile Mali Sekreterin birlikte imzaları ile yapılır. İstendiği zaman, hesapların teftişinden sonra sendikaya borçlu olduğu bakiyeyi ve elinde veya kontrolünde bulunan Sendikaya ait bütün senet defter, evrak ve diğer eşyaları Yürütme Kuruluna teslim eder. Sendikaya verilmesi gereken veya sendika hesabına toplanmış olan bütün paraları alır ve aşağıdaki şekilde makbuz verir:

 

 

K.T.AMME MEMURLARI SENDİKASI

Bay/Bayan……………………………..den/dan

………………………….olarak………………TL.

………………….kuruş alınmıştır.

 

Tarih:………………………..           Mali Sekreter

( Mühür )

 

 

Madde: 21 – Örgütlenme Sekreteri:

Sendikanın çalışma alanının genişletilmesi, üst kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkileri geliştirilmesi, bu örgütlerle yürütülecek ortak eylemlerin planlanması çalışmalarını yapar ve yürütme kuruluna önerilerde bulunur.

 

Madde: 22 – Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri:

Üyelerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, bilinç düzeylerini geliştirmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Yürütme Kurulunun uygun göreceği çeşitli sosyal çalışmaların yapılmasında gerekli programları hazırlar, kültürel çalışmalar, konferans, seminer, açık oturum, çeşitli eğlence ve partilerin düzenlenmesinde düzenleyici görevi yapar.

 

Madde: 23 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalarda bulunur.

Toplumsal  Cinsiyet Eşitliğinin savunan diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar.

Üyelerini kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirmek için Yürütme Kurulunun uygun  göreceği çeşitli seminer, toplantı vb. düzenler ve eğitim çalışmaları yapar.

 

Madde 24 – Dış İlişkiler Sekreteri:

Sendikamızın dış ilişkilerini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı örgütlerle işbirliğini ve dayanışmayı artırıcı çalışmalar için yürütme kurulunun uygun göreceği gerekli düzenlemeleri yapar.

 

Madde 25- Basın Yayın  ve Propaganda Sekreteri:

Sendikamız yayın organı ÇAĞRI’nın çıkartılması ve KTAMS bülteni ile her türlü matbuatın çıkarılması çalışmalarını organize eder. Basın ve yayın organlarını izleyerek Başkan ve Genel Sekretere bildiri ve yayın konularında yardımcı olur.

 

Madde 26- Toplu Sözleşmeler Sekreteri:

Sendikamızın taraf olduğu toplu sözleşmelerle ilgili çalışmaları yapmak, kamu görevlileri ile ilgili olarak her yıl yapılan mali protokollerin değiştirilerek toplu sözleşmeli çalışma hayatına geçebilmek için gerekli hazırlıkları yapmak, üyeleri ve çalışanları toplu sözleşmeli sendikacılık yönünde bilgilendirmek ve baskı unsuru oluşturmak.

 

Madde 27- Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa, Lefke ve İskele bölgeleri için Yönetim Kurulu içinden 6 (altı) tane Bölge Sekreteri seçilir. Bölge Sekreterleri Yürütme Kurulunun talebi ile en az ayda bir Yürütme Kurulu toplantılarına katılırlar. Bölge Sekreterleri Yürütme ve Yönetim Kurulu ile bölgeler arasında köprü görevini yerine getirirler. Bölgelerdeki üyelerle haberleşme ve görüşmeleri sağlar. Bölgelerde Yürütme Kurulu ile işbirliği içerisinde eğitici ve sosyal faaliyetler düzenlerler.

 

Madde 28- İhtisas Daireleri:

K.T. Amme Memurları Sendikası işlerinin iş bölümü sistemi ve bilimsel yöntemlere uygun, düzenli ve yararlı yürütülebilmesi için ihtisas daireleri ve büroları kurar.

 

Madde: 29 – Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği’nin sona ermesi, Görevden El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma.

1- Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri seçildikleri andan itibaren göreve atanmış sayılırlar.

2- Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerinin;

a) Medeni hakları kullanmaktan mahrum olmak

b) Görev sırasında yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmak durumunda üyelikleri kendiliğinden ortadan kalkar.

3- a)Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri Sendika ana tüzüğünü ve iş mevzuatını ihlal etmek, görevi kötüye kullanmak, göreve karşı ilgisizlik göstermek, Genel Kurul, Yönetim  ve Yürütme Kurulu kararlarına aykırı  hareket etmek, Sendika ilkelerine ters düşmek, sendikanın çıkarları aleyhine harekette bulunmak ve sendika içinde yıkıcı  faaliyette  bulunmak suçlarından birini işlemeleri halinde cezalandırılırlar ve görevde el çektirilirler.

b) Herhangi bir Yönetim veya Yürütme Kurulu üyesinin cezalandırma ve görevden el çektirme amacıyla Onur Kurulu’na sevkedilebilmesi ve hakkında soruşturma başlatılabilmesi için geriye kalan Yönetim Kurulu üyelerinin 3/4 çoğunlukla ve  gizli oyla karar alması gerekir.

c) Onur Kurulu, bu yöndeki bir kararın Yürütme Kurulu tarafından kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç bir ay içinde sonuca ilişkin karar almak zorundadır. Karar oy çokluğu ile alınır.

d) Bu madde gereğince ilgili hakkında herhangi bir karar verilebilmesi için ilgilinin yazılı savunmasının alınması ve Onur Kurulu önünde savunma olanağının verilmesi zorunludur.

e) El çektirme ve ceza nedenlerini içeren karar, ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve bir nüshası sendikanın ilan tahtasına asılır. İlgili üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Genel Kurul kararı kesindir.

f) Hakkında kovuşturma yapılan üyenin Onur Kurulu’nun kararına kadar geçecek süre içinde açığa alınıp alınmaması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

4- Yürütme Kurulunu atama yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu, herhangi bir zamanda yürütme kurulu üyelerinden birini görevden alabileceği gibi, tüm Yürütme Kurulunu da görevden alabilir. Böyle bir karar, Başkan için alınacaksa Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu gerekir.

 

Madde: 30 – Onur Kurulu:

1- Kuruluşu: Sendika Onur Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafından delegeler arasından seçilen üç asil üyeden oluşur. Ayrıca iki yedek üye seçilir. Asil üyeler kendi aralarından bir başkan bir raportör seçerler. Asil üyelerde boşalan yerlere Sendika Yönetim Kurulunca yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre davet edilirler.

2- Toplanma ve Çalışma Yöntemi:

a) Sendika Onur Kurulu Sendika Yürütme Kurulunca kendine aktarılan konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanır.

b) Kurul en az iki üyenin hazır bulunmasıyla toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde oturuma raportör başkanlık eder.

c) Başkan dahil her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlarını oy çokluğu ile verir.

d) Kendisine yetkili kurulca havale edilen konular üzerinde dilediği ölçüde inceleme yapabilir. Fakat bu süre hiçbir zaman bir ayı aşamaz.

e) Sendika Onur Kurulu kararlarına ilk toplanacak Sendika Genel Kurulunda ilgili tarafın itiraz hakkı vardır. Süreli çıkarma cezası bir yılı aşamaz.

f) Süreli olarak sendikadan çıkarılan üye sağlanan haklardan yararlanamaz. Sendika organlarında görev alamaz. Görevli ise bu sıfatı düşer.  Ancak ceza verilen üye sendikaya karşı olan sorumluluklarından muaf tutulamaz.

g) Sendika Onur Kurulu kararlarını Sendika Yürütme Kurulu uygular.

 

3- Yetki ve Görevler:

a) Sendika Onur Kurulu varsa tüzükteki istisnalar dışında sendikanın en yetkili yargı organıdır.

b) Sendika Onur Kurulunun suça karşı belirlediği cezalar şunlardır:

i) İhtar

ii) Görevden uzaklaştırma

iii) Süreli çıkarma

iv) Altı aylık üyelik aidatı tutarına kadar para cezası

v) Kesin çıkarma.

 

Madde: 31 – Sendika Yardımcı  ve Danışma Organları:

A- İşyeri Temsilciler Kurulu

1- Kuruluşu, Toplanma ve Çalışma Yöntemi:

a) İşyeri Temsilciler Kurulu, Sendika Yürütme Kurulu tarafından her işyeri için belirlenen sayı esası üzerinden o işyerindeki delegelerce seçilen temsilcilerden oluşur.

b) İşyeri Temsilciler Kurulu üç ayda bir olağan, Yönetim veya Yürütme Kurulu’nun çağrısı halinde ise olağanüstü olarak toplanır.

 

2- Görevleri:

a) Sendika ilkeleri ve amaçları doğrultusunda sendika çalışmalarına ve politikasına yön verilmesinde Yönetim ve Yürütme Kuruluna yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak.

b) Sendika Yönetim ve Yürütme Kurulunca hazırlanan öneriler ve varılan kararlar hakkında görüş, uyarı ve önerilerde bulunmak ve yardımcı olmak.

c) Sendika üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, koordinasyon ve haberleşmenin artırılmasına çalışmak.

d) Üye sorunlarını Yürütme Kurulu’na etkin ve zamanında iletmek, Yönetim ve Yürütme Kurulu kararlarını, önlem ve çalışmalarını üyelere ulaştırmak.

e) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitsel durumun geliştirilmesi, ve benzeri konularda Yönetim ve Yürütme Kuruluna öneri önlem ve çalışma örnekleri sunmak.

 

B- Bölge Temsilciler Kurulu

1- Kuruluşu, Toplanma ve Çalışma Yöntemi:

a) Bölge Temsilciler Kurulu, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Bölgelerindeki işyerlerinden, Sendika Yürütme Kurulu tarafından her işyeri için belirlenen sayı esası üzerinden o işyerindeki delegeler tarafından seçilen temsilcilerden oluşur.

b) Bölge Temsilciler Kurulu gerekli hallerde Yürütme Kurulu’nun çağrısı veya üyelerin istemi üzerine toplanır. Kurul çalışmalarını  herhangi bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında yürütür.

2- Görev ve Yetkiler:

Bölge Temsilciler Kurulu danışma niteliğinde bir kurul olup, Sendika Yürütme Kurulu ile üyeler arasında haberleşmeyi, koordinasyonu sağlar, sorunları ve kararları karşılıklı olarak iletir, kararların bölgelerde uygulanmasını sağlar ve Sendikanın etkinliğini artırmaya çalışır.

 

 

BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLER

Madde: 32 – Sendika Gelirleri

 1. Sendika üyelik aidatından elde edilen gelir. Üyelik aidatı, aylık brüt maaşın % 0.8’si oranındadır.
 2. Toplu sözleşmelerle sağlanan maaş, hayat pahalılığı ve benzeri artışların yüzde onuna isabet eden kısmı. Bu ödenti her toplu sözleşmeden sonraki artışlardan sadece bir defa alınabilir.
 3. Diğer Gelirler:

a) Eğitim, Eğlence, konser ve benzeri kültürel ve sosyal girişimlerden sağlanacak gelirler.

b) Sendika lokal ve benzeri emlakın çalıştırılmasından sağlanan gelirler.

c) Yasal bağış ve yardımlar.

d) Sendikanın yayınlarından sağlanacak gelirler.

e) Emlak ve iştirak gelirleri.

f) Diğer gelirler.

 

Madde: 33 – Gelirlerin Toplanması ve Muhafazası:

a) Sendikanın bütün mal varlığı ve parası üyelerin ve sendikanın çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kullanılmak üzere sendika namında ve Yürütme Kurulunun yönetim ve kontrolu altında bulunur.

b) Sendikanın cari gereksiniminden fazla olan parası herhangi bir bankaya veya kayıtlı herhangi bir kooperatif örgütüne yatırılabilir; ya da sendikalar mukayyidinin izni ile uygun bonolara veya Yürütme Kurulunca uygun görülecek sahalara yatırılabilir. Sendikanın parasının gerekli avans miktarı dışında üstte  taşınması yasaktır.

c) Bu tüzük hükümlerine tabi olarak, Sendikanın tüm banka hesaplarından para çekmeye ve sendika adına mali muameleta imza koymaya Başkan veya Genel Sekreter ile Mali Sekreter yetkili olup bunlardan en az ikisinin birlikte imzaları Sendikayı bağlar.

d) Sendikanın paraları bu tüzüğün yetki verdiği bütün meşru amaçlar için kullanılabilir. Ancak bir siyasi fon tüzüğü Sendikalar Mukayyidi tarafından onaylanıp yürürlüğe girmediği sürece Sendikanın paraları gerek dolaylı bir şekilde ve gerekse doğrudan doğruya herhangi bir siyasi amaç için kullanılamaz.

e) Sendikanın tahsil makbuzları kopyalı ve müteselsil numaralı olur. Makbuz seri numaraları Sendika Yürütme Kurulunca kararla belirlenir.

 

Madde: 34- Sendika Hesaplarının ve Defterlerinin Teftişi:

1- Yürütme Kurulu her yıl 15 Şubat’tan önce, Sendikanın hesaplarını ve defterlerini  teftiş etmek için Sendikalar Mukayyidi tarafından onaylanmış ve Sendikanın  üyesi olmayan ve gereken niteliklere sahip bir muhasibi müfettiş tayin eder. Bu müfettiş teftiş edilmiş hesapları ve raporunu;

a) Geçmiş 31 Aralıkta sona eren yıl için 30 Ocak tarihinde,

b) Sendikanın hesaplarından sorumlu olan Mali Sekreterin istifası veya görevini terketmesi halinde,

c) Yürütme Kurulunun gerekli göreceği herhangi bir başka zamanda Yürütme Kuruluna sunar.

2- Teftiş edilmiş hesaplar ve müfettişin raporu Sendikanın ilan tahtasına asılır ve hale göre yıllık Genel Kurul toplantılarına sunulur.

3- Sendikanın bütün defter ve kayıtları Müfettişe açık olacak ve teftiş bu tüzük ve Sendikalar Yasasına göre yapılacaktır.

 

Madde: 35 – Sendikanın Fonları:

a) Grev Fonu : Sendika aidat gelirinin %15’lik kısmı ile grev fonu oluşturulur. Grev fonunda birikecek meblağın grev amaçları dışında kullanımı Genel Kurulun yetkisindedir.

b) Dayanışma Fonu: Sendikayı yok etmeye yönelik tehlikeler ile örgüt yönetici ve üyelerini ve bunların ailelerini ekonomik baskı altına alarak savaşım dışı bırakmaya yönelik durumlarda örgüt ve üyeler olarak tehlikeyi göğüslemek ve yükü azaltmak, Sendika ilkelerini gerçekleştirme savaşımında işten çıkarılma (veya herhangi bir halde ) üyelere yardım yapabilmek ve koordinasyonu sağlayarak, ekonomik baskıyı paylaşmak amacıyla üyelerin de katkıda bulunacağı bir dayanışma Fonu kurulabilir.

c) Siyasi Fon: Çalışanların çıkarı doğrultusunda Sendikalar Yasasına dayanılarak, düzenlenecek siyasi fon tüzüğüne göre Yönetim Kurulu siyasi fon oluşturabilir

d) Sağlık ve Tesisleşme Fonu: Sendika gelirlerinin %10’luk kısmı ile Sağlık ve Tesisleşme Fonu kurulur.

İş bu fonun Sağlık amaçları bakımından güncel aktöriyel dengenin de dikkate alınarak ödünç ve/veya bağış şeklinde üyelere kullandırılmasına yönelik, sendika yönetim kurulunun hazırlayacağı Sağlık Yönetmeliği hazırlanır ve bu hazırlanan yönetmelik çerçevesinde üyelere sadece sağlık amaçları bakımından kullanımına yönelik ödünç para verilir ve/veya bağış yapılır.

Tesisleşme amaçları ile fon sadece sendikanın tesislerinin idame edilmesi, tamir edilmesi, tadil edilmesi ve/veya inşa edilmesi amacıyla kullanılır.

Sağlık ve Tesisleşme Fonunda birikecek meblağın Sağlık ve/veya Tesisleşme amaçları dışında kullanımı genel kurulun yetkisindedir.

 

 

BÖLÜM V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde: 36 – Oylama, Tüzüğün Tadili ve Yorumu :

a) Sendika isminin değiştirilmesi, sendikanın başka bir sendika ile birleşmesi, sendikanın federasyon veya konfederasyona katılması veya bir federasyon veya konfederasyon kurulması Yönetim ve Yürütme Kurulu seçimi, bir federasyon veya konfederasyona delege seçimi, zorunlu mali yükümlülükler konması, grev hakkında karar alınması ve sendikanın dağıtılması konularındaki kararlar ile Genel Kurula getirilen şahsi konularda Yönetim ve Yürütme Kuruluna güven konularındaki kararlar gizli oylama ile alınır. Toplantılarda hazır bulunan üyelerin üçte biri gizli oylama isteminde bulunmadıkça bütün diğer konular el kaldırılması suretiyle açık oyla karara bağlanır.

b) Hazır bulunan üyelerin açık oylama yapılması için alınmış kararları yoksa sendika tüzüğünün tadili gizli oylama ile yapılır.

c) Tüzük maddelerinin yorumu, Yönetim Kurulunca yapılır. Bu yoruma itiraz    Genel Kurulda yapılabilir.

 

Madde: 37- Sendika Eşyalarını Teslim Etme:

Çekilen veya görevden el çektirilen herhangi bir Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi kendisine emaneten verilen sendikaya ait bütün para, defter, evrak, makbuz, mektup ve diğer emlaki yerine geçen şahsa teslim edip makbuz alır.

 

Madde: 38 – Defterlerin ve Kayıtların Tetkiki :

Genel Sekretere başvuru ile üye defteri herhangi bir üye tarafından tetkik edilebilir. Sendikanın defter, hesap ve diğer kayıtları, Genel Sekretere başvurulmak suretiyle, sendikanın paralarında ilgisi olan herhangi bir üye tarafından tetkik edilebilir.

 

Madde: 39 – Birden Fazla Göreve Seçilme Hali:
Sendika Yönetim ve Yürütme Kuruluna seçilenler  Onur Kuruluna seçilemezler. Seçildikleri takdirde birini tercih ve diğerinden istifa etmek     zorundadırlar.

 

Madde: 40 – Sendika Personeli :

Sendika işlerinin verimli ve etkin biçimde yürütülmesi için, sendika çeşitli kademelerde Yönetim Kurulu tarafından yeteri kadar ücretli personel görevlendirilir. Bu personele verilecek ücret Yönetim Kurulunca saptanır ve uygulanır. Sendika personelinin görevlerinin belirlenmesi ve denetimini Yürütme Kurulu yapar.

 

Madde: 41- Fesih ve Dağılma :

a) Sendika Genel Kurulu Sendikanın feshine her zaman karar verebilir. Ancak Sendikanın feshedilebilmesi için oy vermeye hakkı olan üyelerin yüzde doksan çoğunluğu ile ve gizli oyla karar alınması gerekir.

b) Üyelerin sayısı 20’den aşağı düşerse Sendika dağılır. Dağılma ve fesih halinde Sendikanın o tarihte elde bulunan para ve emlaki, Sendikanın borçları ödendikten sonra Memurlar Kooperatifi’e verilir. Şu şartla ki, iki ay içerisinde üyelerin en az üçte ikisinin üye olacağı yeni bir sendika kurulduğu takdirde bu mal ve paralar yeni sendikaya devredilir.

 

Madde: 42 – Üyelerle işveren arasında oluşacak anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları çözümlemek    için Yürütme Kurulu gerekli gördüğü bütün barışçı önlemleri alır. Bir anlaşmaya varılamaması halinde Yürütme Kurulu konuyu anlaşmazlıktan mağdur olan üyelerin yapacağı olağanüstü genel toplantıya sunar. Genel toplantıda mağdur olan üyelerin üçte iki çoğunluğunun gizli oyla vereceği karara dayanarak grev ilan edebilir. Grev kararı sendika  Yönetim Kurulunun onay ve değerlendirmesine sunulur. Sendika Yürütme Kurulu her türlü grev strateji taktik uygulamasını yapar; tüm sendika üyeleri bu strateji, taktik ve alınan önlemlere uymak zorundadırlar.

 

Madde: 43 – Yönetim Kurulu 42’ıncı maddeden ayrı olarak gerekli gördüğü takdirde iki saatlik sempati ve yirmi dört saati geçmeyen uyarı grevi kararı alabilir.

 

Madde: 44 – Hiçbir sendika üyesi kendisine iş bulmak konusunda bir kimseye maaş ve ücretinden komisyonluk veya yüzdelik vermek suretiyle onunla sözleşme yapamaz ve hiçbir sendika üyesi iş bulmak konusunda yardımcı olduğundan dolayı, gerek sendika üyesi olsun, gerek olmasın, hiçbir kimseden komisyonluk veya yüzdelik alamaz.

 

Madde: 45 – Sendikanın ismini taşıyan bir mühürü olur. Sendikanın kendi flaması veya amblemi olabilir.

 

Madde: 46 – Tüzüğe aykırı hareket edildiğinde tüzüğü bilmemek bir mazeret olarak ileri sürülemez ve kabul edilemez.

 

Madde: 47 – Tüzüğün metnine aykırı olmamak koşuluyla tüzükte tekil olarak kullanılan kelimelerin çoğulu kullanılabilir.

 

Madde: 48- Sendika Genel Kurulu ile diğer yetkili organlarında alınan önemli  kararlar merkezde herkesin görebileceği yerde ilan olunur  ve sendika yayın organının ilk sayısı ile üyelere duyurulur.

 

Madde: 49 – Yürürlük :

Bu Tüzük  17/3/2018 tarihinde Olağan Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Bundan önce yürürlükte olan tüzük bütün hükümleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

1- Başkan

 

2- Genel Sekreter

 

3-Mali Sekreter

 

4- Örgütlenme Sekreteri

 

5-Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

 

6-Dış İlişkiler Sekreteri

 

7- Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri

 

8- Toplu Sözleşmeler Sekreter

 

9- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri

deneme bonusu veren siteler dini sohbet sohbet
islami sohbet muzik indir Deneme Bonusu Veren Siteler Atakoy esscort Deneme Bonusu
van escort