KOALİSYON HÜKÜMETİNİN HUKUKA AYKIRI “AYAR”LARI

Sendikamız; sorumlu ve duyarlı sendikacılık bilinci ile hareket etmekte ve tüm toplumun kamusal hizmetlerden adil, kaliteli ve verimli bir şekilde yararlanması gerektiğine inanmaktadır.

Yeni kurulan UBP – HP koalisyon hükümetinin imzaladığı protokol çerçevesinde; Bakanlıklara bağlı Daire, Kurum, Kuruluşların görev yapacağı Bakanlıklarda birçok değişikliğe gidildiğini gözlemlemiş bulunmaktayız. Bu değişiklik neticesinde, Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan “Bütçe Dairesi” ve “Hazine ve Muhasebe Dairesi”’nin Başbakanlığa bağlanmasının gerek yasal yönden, gerekse uygulama açısından uygun olmadığı inancındayız.

Şöyle ki; 16/1999 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası’nın, 45/1987 sayılı Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın ve 47/1987 sayılı Hazine ve Muhasebe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın “Yürütme Yetkisi” yan başlıklı ilgili maddeleri, adı edilen Yasaların Bakanlar Kurulu adına Maliye işleriyle görevli Bakan tarafından yürütüleceğini açıkça düzenlemiştir. Bahse konu Yasaların yürütme yetkisi açıkça Maliye işleriyle görevli Bakana verilmişken, gerek Bütçe Dairesi’nin gerekse Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin Başbakanlığa bağlanması, ilgili Yasaların yürütülmesi anlamında yetki karmaşası yaratacağı düşüncesindeyiz.

Keza; adı edilen Yasaların tefsir kısmında düzenlenen “Bakan” ibaresinin Maliye işleriyle görevli Bakanı anlattığı yönünde açık bir düzenleme varken ve işbu Yasalar tahtında “Bakan” ibaresi kullanılarak birçok yetki ve sorumluluk düzenlenmişken, yukarıda belirttiğimiz Dairelerin Başbakanlığa bağlanması gerek uygulama gerekse yasal anlamda ciddi sıkıntılar yaratacaktır.

KKTC Anayasasının 110’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası, her Bakanın yürütme görevinin, Bakanlığını ilgilendiren Yasaları uygulamak ve normal olarak Bakanlığının yetki çevresine giren tüm konu ve işleri yönetmek olduğunu açıkça belirtmektedir. 16/1999 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası’nın Üçüncü Kısım- Bütçe Yasası’nın Uygulanması-, “Ödeneklerin Kullanımı” yan başlıklı 7’nci maddesi; ödeneklerin kullanımı ile ilgili olarak Bakana (Maliye işleri ile görevli Bakana) yetki vermektedir. Yine bu Yasa’nın “Denetim Yöntemleri” yan başlıklı 32’nci maddesinde, “harcamaların bütçeye uygunluğu ödemelerden önce veya ödemeler sırasında, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı Daireler ve yetkili elemanları tarafından denetlenir” şeklinde bir düzenleme mevcut iken ve/veya yürütme, uygulama, denetim gibi yetkilerin yürürlükteki mevzuatlarca Maliye işleriyle görevli Bakana verilmişken, konu Dairelerin Başbakanlığa bağlanarak yürütülmesinin gerek yasal gerekse uygulama açısından sorun yaratacağı endişesindeyiz.

Tüm bu yürürlükteki yasal düzenlemelere rağmen ve özellikle de koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın şiddetle karşı çıktığı hukuka aykırılık prensibi ortada iken UBP – HP koalisyon hükümetinin, hükümete gelir gelmez böyle bir değişikliğe gitmesi düşündürücüdür ve kamusal hizmetlerin adil, kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından da endişe vericidir.

Ayrıca, Sayın Başbakan Ersin Tatar’ın, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Kıbrıs konusunda federal çözümü desteklediği gerekçesiyle ayar vermek gerektiğini söylemesi hoş olmayan, haddini ve maksadını aşan bir ifadedir. Sayın Tatar’ın bu söylemini kınıyor ve Kıbrıs Türk halkına yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.